El programa INNPULSEM

La Fundació Salut Empordà presenta la primera convocatòria del concurs d’idees del programa INNPULSEM, un concurs d’idees per a professionals de l’organització que estiguin interessats en presentar les seves idees innovadores a les següents categories:

– Procés assistencial

– Sostenibilitat/RSC

– TIC (noves tecnologies)

– Experiència del pacient

– Talent i benestar professional

Objectiu de la convocatòria

Aquest concurs té com a finalitat promoure la generació d’idees innovadores entre els professionals de la Fundació Salut Empordà, fomentant així la cultura de la innovació i la millora contínua en l’àmbit de la salut.

A través d’aquesta iniciativa, es pretén fomentar la participació i la creativitat dels professionals de la Fundació Salut Empordà, donant-los la possibilitat de contribuir activament en la transformació i millora contínua de l’organització.

Categories del concurs d’idees

Es valoraran idees centrades en l’optimització dels processos clínics i assistencials per proporcionar una atenció de qualitat, identificar millores en l’organització, la coordinació i l’eficiència dels fluxos de treball, la comunicació i col·laboració entre els diferents professionals de l’organització.

S’encoratjarà la incorporació de novetats que contribueixin a millorar els resultats en la sostenibilitat econòmica, energètica i la millora del medi ambient, de l’àmbit social i del bon govern. Les propostes poden presentar solucions als següents reptes:

 • Reducció de residus plàstics.
 • Reducció del consum elèctric, d’aigua i de les emissions de CO2.
 • Compromís social i comunitari. Projectes que promoguin la col·laboració amb serveis socials, així com programes de divulgació científica i de salut, que fomentin la participació de la comunitat.
 • Altres relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Es valoraran idees centrades en l’exploració i la proposta de solucions tecnològiques innovadores per millorar els processos assistencials, no assistencials i l’atenció sanitària en general. A mode d’exemple, s’encoratgen propostes relacionades amb la digitalització i automatització de processos, l’ús de la intel·ligència artificial, sensòrica, connectivitat (5G, IoT), visió artificial, Big Data i explotació de dades, supercomputació, ciberseguretat, blockchain, fabricació additiva i impressió 3D, bessons digitals, realitat augmentada, realitat virtual i robòtica, entre d’altres.

S’avaluaran idees que incorporin novetats i busquin millorar la satisfacció del pacient. Les propostes presentades poden proporcionarsolucions als següents reptesrelacionats amb la satisfacció dels pacients:

 • Millora de la comunicació amb els pacients i familiars: es valoraran suggeriments per oferir informació clara i comprensible.
 • Millora de l’experiència en urgències, àrees d’hospitalització, consultes, centre sociosanitari i centre d’atenció primària: comoditat, temps d’atenció, participació activa, gestió del dolor, confidencialitat i organització dels serveis.
 • Promocióde la salut: fomentar l’autogestió de la salut, millorar l’adherència, reduir visites, millorar hàbits de salut i prevenir malalties.
 • Millora de la participació en la presa de decisions relacionades amb la seva salut.

Es busquen idees innovadores que millorin la satisfacció dels professionals en el desenvolupament de les seves activitats. Les propostes poden presentarsolucions als següents problemes relacionats amb la satisfacció dels professionals:

 • Sentiment de pertinença i benestar professional. Es busca promoure una vinculació significativa entre els treballadors i la FSE. És important que els professionals es sentin identificats amb els valors i objectius de la FSE. Es demanen propostes com la creació de grups per realitzar activitats conjuntes, fomentar la participació dels professionals en debats rellevants, organitzar jornades de reconeixement i activitats que millorin el benestar professional, tot promocionant la salut dels treballadors .
 • Millora de l’experiència dels professionals al lloc de treball (Seguretat, higiene i ergonomia). L’objectiu és evitar riscos mitjançant mesures o tècniques de prevenció. Quan no sigui possible evitar els riscos, cal utilitzar mesures i tècniques de protecció per reduir els danys derivats.
 • Participació i relacions interprofessionals (multi i interdisciplinàries). Propostes de solucions per fomentar una millor relació interpersonal, com millorar la comunicació, promoure jornades o xerrades que fomentin la interrelació entre membres de diferents equips, proporcionar formació, millorar els canals de comunicació i augmentar el coneixement sobre les tasques realitzades pels altres professionals.

Requisits i informació d'interès

Participants i propostes

Les persones sol·licitants que treballin a la Fundació Salut Empordà tenen l’oportunitat de ser candidates al premi si presenten un resum d’una experiència innovadora relacionada amb algun dels àmbits especificats.

Les propostes es poden presentar de forma individual o en grup. Un/a professional de la FSE pot presentar el nombre de propostes que consideri oportunes.

Cal destacar que la tramesa de resums pel Concurs d’idees a la FSE no impedeix la seva presentació  a altres jornades, congressos o la publicació en revistes científiques. Aquesta flexibilitat permet que les experiències i idees innovadores presentades puguin tenir una major difusió i impacte en la comunitat científica i professional.

Un jurat extern serà l’encarregat d’avaluar els resums presentats per determinar si compleixen amb les bases i els requisits establerts pel concurs. Aquest mateix jurat, serà responsable de la selecció dels finalistes i del guanyador, assegurant una valoració justa i imparcial de les propostes presentades.

Presentació de propostes

Els requisits per als resums són els següents:

 • Cada persona pot presentar un màxim d’una idea com a autor/a principal.
 • Els resums han de ser redactats preferiblement en català.
 • Els resums s’han d’enviar a través del lloc web https://innpulsa.cat/ a la secció habilitada per a tal fi.
 • El termini de presentació de resums finalitza el dia 22 d’octubre de 2023.
 • La data d’inici i termini del concurs es comunicaran mitjançant un correu electrònic adreçat a tots els professionals i la corresponent notícia a la intranet, amb la publicació de les bases i el format del resum.

Aquestes condicions han estat establertes per assegurar una participació adequada i una gestió eficient del concurs. Amb aquestes indicacions, es pretén promoure la creativitat i l’intercanvi d’idees innovadores entre els professionals de la Fundació Salut Empordà.

Mitjançant el procés d’inscripció, els participants han d’acceptar i complir els següents compromisos:

 1. Acceptar i seguir les bases del concurs.
 2. Proporcionar informació verídica i precisa.
 3. Ser els autors intel·lectuals de les idees presentades i no utilitzar informació privilegiada sense els permisos adequats.
 4. Assumir la responsabilitat de qualsevol reclamació relacionada amb drets de propietat intel·lectual o ús de dominis privats, i eximir a l’organització del concurs de qualsevol possible reclamació.
 5. Comprometre’s a proporcionar informació addicional que pugui ser requerida i que no sigui confidencial.
Estructura de la proposta

Document word, Openoffice o PDF amb la següent estructura:

Problema o necessitat detectada: fer una breu descripció del problema que es vol solucionar o de la necessitat que es vol satisfer.

Solució proposada: explorar de manera general la proposta de solució i objectius.

Novetat: explicar en què es diferencia d’altres iniciatives o solucions existents en el propi centre o en d’altres centres.

Fase de desenvolupament del projecte: definir l’estat actual del projecte i en quin punt es troba.

Mètode: explicar els diferents passos de la proposta per a la seva implementació, així com els recursos necessaris com ara estructura, temps, materials, personal, etc.

Resultats esperats: Exposar de manera clara i concisa els resultats que s’esperen de la proposta i quins indicadors es podrien fer servir per mesurar l’èxit de la iniciativa. Cal destacar els aspectes innovadors i rellevants, així com les possibles repercussions dels resultats, incloent altres activitats de recerca o innovació que se’n puguin derivar.

És important seguir aquesta estructura i proporcionar informació completa i concisa en el formulari de participació.


Selecció de finalistes

La Comissió d’Innovació de la Fundació Salut Empordà seleccionarà 10 idees finalistes d’entre totes les presentades, amb 2 idees per cadascuna de les 5 categories definides. La comunicació dels finalistes es donarà a conèixer a través del web https://innpulsa.cat/ i intranet corporativa.

Tots els finalistes seran convidats a participar en un acte que tindrà lloc al mes de febrer del 2024.

Per a cada una de les 10 idees finalistes es gravarà un vídeo de 3 minuts de durada, que és el que es compartirà amb els membres del jurat i que es projectarà durant l’acte d’avaluació i  nomenament del guanyador. Els seleccionats seran convocats pel departament de comunicació per fer les gravacions.

Avaluació i premis

Avaluació i lliurament del premi

L’avaluació de les propostes presentades es basarà en el seu valor innovador, i s’avaluarà l’impacte, la factibilitat, la viabilitat i la novetat de la proposta.

 • Impacte: fa referència al potencial clínic, econòmic i percebut pels pacients, professionals i organització. S’avaluarà si l’experiència millora la qualitat de vida, qualitat assistencial, reducció de temps i costos. Es valorarà si existeixen altres activitats de recerca o innovació que se’n puguin derivar o beneficiar.
 • Factibilitat: mesura el grau de capacitat real de l’organització per implementar les propostes, com ara recursos necessaris: econòmics, humans, materials… A mode orientatiu, l’import màxim del projecte que es finançarà serà d’uns 10.000€.
 • Viabilitat: avaluació sobre la disponibilitat o no dels recursos necessaris per a la proposta.
 • Novetat: avaluació de la originalitat i la innovació de la proposta. Es tindran en compte els avantatges i les característiques diferenciadores en els processos, productes i serveis en comparació amb els existents.
 • Presentació oral: claredat, originalitat, els continguts, aportació de resultats, compliment de les normes de presentació.

El dia de l’esdeveniment de nomenament del guanyador es durà a terme l’avaluació per part del jurat expert sota els mateixos criteris. El jurat estarà constituït per membres externs reconeguts per la seva trajectòria dins l’àmbit sanitari.

La resolució i el lliurament dels premis es durà a terme el mes de febrer de 2024. S’anunciarà amb antelació el dia a través del web www.innpulsa.cat i altres canals de la Fundació Salut Empordà. El guanyador serà escollit entre els més votats, tenint en compte que el vot del jurat tindrà un pes del 60% i el del públic assistent un pes del 40%.

Característiques del premi

La idea guanyadora es premiarà amb:

 • L’acompanyament per dur a terme la idea durant l’any 2024.
 • Estada per conèixer l’entorn innovador d’un Hospital de referència europeu pertanyent a l’European University Hospital Alliance (EUHA). La Fundació Salut Empordà finançarà el desplaçament, les dietes i la formació de fins a dues persones de l’equip guanyador. El/la guanyador/a de l’edició haurà d’escollir el/la professional de l’hospital que l’acompanyarà i notificar-ho a l’organització del premi. Aquest premi absolut és nominal i es concedeix exclusivament a una persona i a l’acompanyant; inclou vols d’anada i tornada des de Barcelona i hotel en règim de mitja pensió en el destí.

Les 10 idees finalistes (dues per categoria) rebran una formació en innovació valorada en 300 € de la HealthcareTransformationAcademyorganitzat per l’EIT Health, que té l’objectiu d’homogeneïtzar el coneixement en habilitats no tècniques dels professionals de l’àmbit de la salut d’arreu d’Europa.

Per cadascuna de les quatre categories hi haurà una idea guanyadora, a les quals s’atorgarà un diploma i un premi sorpresa simbòlic.

El jurat podrà declarar desert algun dels quatre premis de les categories a concurs i el mateix premi absolut, si considera que no hi ha cap proposta de suficient qualitat o que no encaixi amb les bases del projecte.

Calendari

del 15 de setembre fins el 22 d’octubre de 2023

Enviament de propostes

20 de novembre de 2023

Selecció dels 10 finalistes

gener 2024

Gravació dels vídeos

febrer 2024

Acte d’avaluació i entrega de premis